ข้อมูลทั่วไป

โปรดเลือกในช่องระดับคุณภาพการบริการแต่ละด้านของการบริการที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน

การบริการ ระดับคุณภาพการให้บริการ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
5 4 3 2 1
บริการด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. ความสะดวกของการใช้บริการสืบค้นหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2. ความหลากหลายของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ
3. ความเพียงพอของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ
4. ความทันสมัย/สอดคล้องกับความต้องการใช้หนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ
5. ฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์
6. สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องสมุด
7. ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ สำหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
8. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
9. ช่วงเวลาเปิด-ปิด การให้บริการ
10. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ เช่น ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น สุภาพ
11. การให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในสำนักฯ เป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง
12. ระยะเวลาการยืม-คืน เหมาะสมกับการให้บริการ
บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
1. ห้องสมุดสะอาด เรียบร้อย
2. ขนาดห้องสมุดมีความเหมาะสมกับจำนวนผู้รับบริการ
3. จำนวนที่นั่งมีเพียงพอกับจำนวนผู้รับบริการ
4. แสงสว่างภายในห้องสมุดมีความเหมาะสม
5. สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้และการฝึกอบรม
7. ห้องปฏิบัติการมีจำนวนคอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อความต้องการในการเรียนรู้
8. จำนวนจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
9. การเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
10. สภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
11. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สะอาด/บรรยากาศเหมาะสมต่อการเรียนรู้
บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ
1. ความสะดวกในการใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษาผ่านเครือข่าย
2. การให้คำปรึกษาของเจ้าหน้าที่
3. ความสะอาดของห้องน้ำ
4. ความเพียงพอของจุดบริการน้ำดื่ม
5. ห้องสมุดจัดทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้ใช้เข้าถึงง่าย เช่น ความเป็นระเบียบและความสะดวกในการจัดวางสิ่งพิมพ์เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบใช้
6. ความหลากหลายของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การแสดงหนังสือใหม่ ห้องบริการศึกษากลุ่ม
7. ช่องทางให้ผู้รับบริการแสดงหรือเสนอข้อคิดเห็น เช่น ทาง Web board
8. การให้บริการข่าวสารหน้าเว็บ เช่น การแจ้งข่าวสาร
9. การจัดกิจกรรมภายในห้องสมุด
10. ความพร้อมเพรียงของการให้บริการของเจ้าหน้าที่
11. ความสะดวก/รวดเร็ว/ถูกต้องในการให้บริการ
บริการด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบ
1. ปริมาณน้ำประปาเพียงพอ และสม่ำเสมอ
2. มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง
3. มีระดับกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
4. มีอุปกรณ์ดับเพลิงทั่วถึงภายในอาคาร
5. ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคาร เช่น ถังดับเพลิง สายฉีดน้ำแรงดันสูง หัวฉีดดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน สัญญาณเตือนอัคคีภัย
6. ความเหมาะสมในการติดกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคาร
7. สถานที่เก็บขยะรวมเป็นระเบียบ ถูกสุขอนามัย
8. ความเหมาะสมในการจัดการขยะในภาพรวม

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ปิดการประเมินแล้ว