บุคลากรดีเด่นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรดีเด่นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2558

นางสาวศิวพร อ่อนชุ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสำริศ อินทรส
พนักงานอาคาร

ปี 2559

นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสุภาวดี แจ้งจันทร์
พนักงานปฏิบัติการการเงินและบัญชี

ปี 2560

นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวดวงใจ คำทิพย์
พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ปี 2561

นางณัฐยา สุโนพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสกาวเดือน อ่อนโอน
พนักงานอาคาร