คณะกรรมการประจำสำนัก

คณะกรรมการประจำสำนัก

 
ประธานกรรมการ
 
 

อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติการทำงาน
 
 
รองประธานกรรมการ
 
 

อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
รองผู้อำนวยการ
ประวัติการทำงาน
 
     
 
กรรมการ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ประวัติการทำงาน
นายสุเมธ ธรรมาภิมุข
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ประวัติการทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ประวัติการทำงาน

 นายอนุพงษ์ สุขประเสริฐ
รองประธานกรรมการ
ประวัติการทำงาน
 อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง 
ผู้แทนรองคณบดี
ประวัติการทำงาน
 นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา
ผู้แทนบุคลากร
ประวัติการทำงาน
     
 
เลขานุการ
 
 

นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
ประวัติการทำงาน