การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และเพื่อนำผลการตรวจประเมินในครั้งนี้มาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ,ผศ.ดร.สมใจ กงเติม และอาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งนี้

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ