โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2562 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องประชุม 108 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความรู้และทักษะการบำรุงรักษาโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง สามารถนำความรู้ไปใช้ในแก้ไขปัญหารและการซ่อมบำรุงรักษาโครงข่ายสายได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ