โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(5 ส.)

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(5 ส.)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(5 ส.) เพื่อให้สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด  ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตใจดี อันจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในกาและคุณภาพการทำงาน กิจกรรม 5 ส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19, 29-30 เมษายน 2562 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ