การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Program) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Program) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดทำการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Program) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ -๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ