งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   โทรศัพท์ : 056-717100 ต่อ 3999, 2843, 2844, 2845

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องเรียน สามารถบันทึกวีดีโอการเรียนการสอน มีอินเทอร์เน็ตความเร็วและอุปกรณ์ประกอบการบรรยายที่ทันสมัย

ห้องเรียนอัจฉริยะ E-Classroom 105-107

เครื่องบันทึกการสอน - โปรเจคเตอร์

รายละเอียด

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการสอน จำนวน 1 เครื่อง
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับบันทึกวีดีโอการสอน จำนวน 1 เครื่อง
  • โปรเจคเตอร์
  • เครื่องปรับอากาศ

ดูรายละเอียดห้อง

"บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการบรรยายที่ทันสมัย"