งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   โทรศัพท์ : 056-717100 ต่อ 3999, 2843, 2844, 2845

ห้องบริการอินเทอร์เน็ต งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้สืบค้น หาข้อมูลสำหรับการเรียนการสอน

ห้องบริการอินเทอร์เน็ตศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (LC)

เครื่องคอมพิวเตอร์

ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ บริการ

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 เครื่อง
  • เครื่องปริ้นเตอร์ 3 เครื่อง
ดูรายละเอียดห้อง

ห้องบริการอินเทอร์เน็ต หอสมุดกลาง

เครื่องคอมพิวเตอร์

ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ บริการ

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง
  • เครื่องปริ้นเตอร์ 3 เครื่อง
ดูรายละเอียดห้อง

"บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการบรรยายที่ทันสมัย"